Anunci per la selecció d'un/a director/a gerent a a societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts

31.08.2022

L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria pel sistema de concurs específic per a la cobertura de la Direcció Gerència professional de la societat Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. Amb la persona finalment seleccionada es signarà un contracte d’alta direcció amb una durada de 4 anys, renovables per un únic segon període a criteri de l’òrgan de govern de la societat a partir de l’avaluació del grau de desenvolupament i acompliment d’objectius de la memòria exigida a aquestes bases i pla de treball associat. Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu, hauran de presentar una sol·licitud formal d’admissió (instància), dins del termini de 30 dies a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOPB, a través de la seu electrònica de la SOCIETAT ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS, S.L. No serà admesa cap sol·licitud presentada per qualsevol altre mitjà o fora d’aquest termini. Consulteu l'anunci de la convocatòria: Anunci direcció executiva RUFA Consulteu les bases de la convocatòria: Basesiconvocatòriadireccióde_RUFASL2022230822 Instància / sol·licitud per optar al procés de selecció: Instancia_Generica_RUFASL_P Llista provisional de persones admeses i excloses: 1_Acord_44_22_Aprovar_Llista_Provisional_Persones_Admeses&Excloses_Direccio_Gerencia_P Resultat de la fase d'acreditació de coneixements de llengües: 03_Resultat_Fase_Coneixement_Llengues_Direccio_Gerencia_RUFASL_P Acord: 1_Proposta_Certificat_Declarar_Desert_PSeleccio_DireccioGerencia_RUFASL_P

ActualitatVeure'n més