Associació de persones sordes de Granollers i del Vallès Oriental (APSGVORI)

Associació sense ànim de lucre que contempla els següents objectius:  

  • Afavorir i potenciar la Comunitat Sorda com a col·lectiu amb unes característiques culturals específiques i unes necessitats i inquietuds pròpies 
  • Combatre les barreres comunicatives i lluitar per la integració de les persones Sordes en la societat 

Les activitats que organitzen responen a aquests principis i són diverses: lúdiques, culturals, formatives i vindicatives. Activitats lúdiques i concursos de diferent caire, visites i excussions culturals amb interpretació a LSC, activitats dirigides al jovent amb sordesa, promoció de la comunitat signant catalana, promoció a la participació de la Comunitat Sorda en festes populars (Festa Major, Carnestoltes,...), organització de cursos i/o tallers de Llengua de Signes Catalana (LSC), etc. 

 

Enllaços